1. Anasayfa »

8. Sınıf İnkılap Tarihi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları – 9

Tebrikler! 8. Sınıf İnkılap Tarihi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları - 9 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

%%TIME_ALLOWED%% saniye süre verilen sınavı %%TIME_USED%% saniyede tamamladınız.

→ Toplam soru sayısı: %%TOTAL%%

→ Doğru sayınız: %%SCORE%% - yanlış ve boş sayınız: %%WRONG_ANSWERS%%.

→ Sınavdan aldığınız puan: %%PERCENTAGE%%

→ Sınav sonucu değerlendirmeniz:

%%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
 • Almanya I. Dünya Savaşı' nda Osmanlı Devleti ' nin  ________ konumundan yararlanmak istemiştir.
 • '' Milletin bağımsızlığını milletin azim ve kararı kurtaracaktır. '' maddesi ile kurtuluş ______ mal edilmiştir.
 • ______ Barış Antlaşması ile yeni Türk Devleti' nin bağımsızlığı tüm dünyaca kabul edildi.
Yukarıda cümlelerdeki boş bırakılan yerler doldurulduğunda aşağıdaki verilenlerden hangisi dışarıda kalır ?
A
Lozan
B
Halka
C
Jeopolitik
D
Gümrü
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi, Türk milletine yaşama hakkı tanımayan ve Türk vatanının parçalanmasını amaçlayan bir belge olarak tarihe geçmiştir ?
A
Sevr Antlaşması
B
Wilson Prensipleri
C
Mudanya Ateşkes Antlaşması
D
Montrö Boğazlar Sözleşmesi
Soru 3
Sevr Antlaşması' nın '' Kapitülasyonlardan müttefik devletler yararlanabilecektir. '' kararı, Lozan Antlaşması ile '' Kapitülasyonlar kesin olarak kaldırılacaktır. '' şeklinde değiştirilmiştir.

Bu değişiklikle hangi kazanımın doğrudan elde edildiği söylenebilir ?

A
Ülke sınırlarının genişlemesi
B
Milli kültürün korunması
C
Ekonomik bağımsızlığın sağlanması
D
Milli egemenliğin gerçekleştirilmesi
Soru 4
Mustafa Kemal, ülkenin durumunu ve yapılması gerekenleri halka anlatmada basının önemli bir rol oynadığının farkındaydı. Bu nedenle Sivas’ta bulunduğu sırada kongre kararlarının gerçekleşmesi yönünde yayın yapmak üzere İrade-i Milliye gazetesini çıkarmaya başladı.

Bu durum Mustafa Kemal’in öncelikle hangisine önem verdiğini gösterir?

A
Millî egemenliğin gerçekleştirilmesine
B
Toplumsal eşitliğin sağlanmasına
C
Kamuoyu oluşturulmasına
D
Kapitülasyonların kaldırılmasına
Soru 5
 • Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılması ile Anadolu'daki Yunan işgali sona ermiştir. (  )
 • Lozan Barış Antlaşması ile boğazların yönetimi tamamen TBMM'nin kontrolüne geçmiştir. (  )
 • Lozan Barış Görüşmelerine Osmanlı hükûmetinin davet edilmesi saltanatın kaldırılmasını hızlandırmıştır. (  )
 • Mustafa Kemal, Kütahya-Eskişehir yenilgisinden sonra fazla kayıp vermemek için orduyu geri çekmiştir. (  )
Yukarıda verilen parantezler doğru-yanlış olarak işaretlenmesi istenmektedir. Buna göre aşağıdaki şıklardan hangisi doğrudur ?
A
Y - Y - D - D
B
Y - D - D - Y
C
D - Y - Y - D
D
D - D - Y - Y
Soru 6
Laiklik ilkesi doğrultusunda yapılan inkılaplardan bazıları şunlardır:
 • Saltanata son verilmesi
 • Halifeliğin kaldırılması
 • Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabul edilmesi
Buna göre “Laiklik” ilkesinin;
 • I. Ekonomi
 • II. Siyaset
 • III. Eğitim
 • IV. Yönetim
alanlarının hangilerinde bir değişim meydana getirdiği söylenebilir?
A
Yalnız II
B
I ve III
C
I ve IV
D
II, III ve IV
Soru 7
 • Etibank ve Bağlı işletmelerin Kurulması
 • Maden ve Tetkik Arama Enstitüsü Kuruldu.
Yeni Türk devleti Yukarıdaki kuruluşları oluşturmakla aşağıdakilerden hangisini geliştirmeyi amaçlamıştır?
A
Denizciliği geliştirmek
B
Orman ürünleri sanayisini geliştirmek
C
Yeraltı zenginlik kaynaklarını aramak ve işletmek
D
Dokuma ve kumaş sanayilerini geliştirmek
Soru 8
Türkiye Cumhuriyeti’nin başkentini yeniden planlamak ve düzenlemek için 1928 yılında bir yarışma düzenlendi. Yapılan değerlendirmenin sonucunda komisyon üyeleri yarışmaya katılan Alman Mimar HermannJansen’in projesini kabul etti. Bu projeye göre Ankara’nın gelecekteki elli yılı planlanmış ayrıca nüfusun ise üç yüz bin kişi olacağı öngörülmüştür.

Cumhuriyet Döneminde yapılan bu çalışmanın temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ankara’daki eski binaları tamir etmek
B
Ankara’nın nüfusunu artırmak
C
Almanya ile dostane ilişkileri geliştirmek
D
Geleceğin Ankara’sını inşa etmek
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisinde Türk ordusu düşmanın silahlı kuvvetlerini kesin biçimde yok etmek ve işgal altındaki toprakları kurtarmak amacıyla harekete geçmiştir?
A
Sakarya Meydan Muharebesi
B
Birinci İnönü Muharebesi
C
Büyük Taarruz
D
İkinci İnönü Muharebesi
Soru 10
Yer altı ve yer üstü kaynakları açısından zengin olan ülkemizde, savaşlardan dolayı yıpranmış halkın, kendi başına ekonomik kalkınmayı gerçekleştirmesi mümkün değildi. Bu nedenle ekonominin desteklenmesi ve denetlenmesi gerekliydi.

Bu paragrafta, aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisinin ortaya çıkış gerekçesi anlatılmaktadır?

A
Halkçılık
B
Devletçilik
C
Milliyetçilik
D
Cumhuriyetçilik
Soru 11
Misakımillî kararlarında siyasi, ekonomik ve hukuksal ayrıcalıkların tanınmayacağı kabul edilmiştir. Lozan Antlaşması’nın aşağıdaki kararlarından hangisi, Türk heyetinin, Misakımillî’nin bu kararından ödün vermediğinin bir göstergesidir?
A
Kapitülasyonlar kesin olarak kaldırılacaktır.
B
Yunanistan, savaş tazminatı olarak Karaağaç’ı Türkiye’ye verecektir.
C
Doğu Trakya’daki Türklerle, Anadolu’daki Rumlar karşılıklı olarak değiştirilecektir.
D
Boğazların her iki yakası askerden arındırılacaktır.
Soru 12
Moskova Antlaşması’nın aşağıdaki kararlarından hangisi, Sovyet Rusya ile TBMM Hükûmetinin dış politikada birlikte hareket edecekleri konusunda anlaştıklarını göstermektedir?
A
Sovyetler Birliği Misakımillî’yi tanıyacaktır.
B
Sovyetler Birliği kapitülasyonların kaldırılmasını kabul edecektir.
C
İki taraftan birinin tanımadığı uluslararası bir antlaşmayı, diğeri de tanımayacaktır.
D
Osmanlı Devleti ile Çarlık Rusya’sı arasında imzalanan antlaşmalar geçersiz sayılacaktır.
Soru 13
Aşağıda verilen inkılaplardan hangisi, Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esaslarından biri olan “Millî egemenlik” esası kapsamında değerlendirilemez?
A
Cumhuriyetin ilanı
B
Saltanatın kaldırılması
C
Halifeliğin kaldırılması
D
Medreselerin kapatılması
Soru 14
Türk kadınına verilen;
 • I. Belediye seçimlerine katılma hakkının verilmesi,
 • II. Milletvekili seçme ve seçilme hakkının tanınması,
 • III. Muhtar seçme ve seçilme hakkının verilmesi
siyasi hakların kronolojik sıralaması aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
A
II, III ve I
B
I, III ve II
C
III, II ve I
D
I, II ve III
Soru 15
İnkılapçılık, çağın gerektirdiği ihtiyaçlar doğrultusunda, çağ dışı kalmış kurumların kaldırılarak yerine çağdaş kurumların getirilmesini ve modernleşmeyi esas alır. Atatürk, inkılapçılık ilkesi ile değişen koşullara göre Türk ulusunun kendisini, eskiye bağlı kalmasını istememiştir. Yapılan bütün inkılaplar bu ilke doğrultusunda gerçekleşmiştir.

Bu bilgilere göre inkılapçılık ilkesinin, aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ilişkili olduğu söylenebilir?

A
Eşitlik
B
Yenilikçilik
C
Özgürlük
D
Egemenlik
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
15 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
Son
Geri dön

Benzer Testler